Przejdź do treści

Regulamin korzystania z basenu, sauny suchej i jacuzzi pensjonatu "W Dolinie Tylicza"

Na terenie Pensjonatu W Dolinie Tylicza znajduje się strefa basenowa, w skład której wchodzi basen, jacuzzi oraz sauna sucha.

I. Basen

 1. Basen jest częścią strefy basenowej Pensjonatu W Dolinie Tylicza, z którego korzystać mogą wyłącznie goście (dalej zwani „Gośćmi”) Pensjonatu W Dolinie Tylicza.
 2. Basen nie jest strzeżony.
 3. Wymiary Basenu: długość 10 m, szerokość 4 m, głębokość 1,40 m;
 4. Basen jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 do 20:00.
 5. Na terenie Basenu obowiązuje całkowity zakaz:
  a) wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, itp.
  b) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
  c) przebywania zwierząt.
 6. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie Basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Osoby korzystające z Basenu zobowiązanie są do posiadania:
  a) stroju kąpielowego,
  b) obuwia zmiennego,
  c) dzieci – pieluszkę.
 8. Przed wejściem na Basen każda osoba musi starannie umyć całe ciało pod prysznicem, przy użyciu środków myjących.
 9. Zabrania się korzystać z Basenu osobom:
  a) będącym pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających,
  b) chorym (cierpiącym na schorzenia skóry, nieżyty dróg oddechowych).
 10. Osobom przebywającym na terenie Basenu zabrania się:
  a) palenia papierosów,
  b) biegania po strefie basenowej,
  c) spożywania artykułów żywnościowych,
  d) skakania do wody,
  e) poruszania się bez obuwia zmiennego.

II. Sauna Sucha

 1. Każda osoba korzystająca z Sauny ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełni personel Pensjonatu W Dolinie Tylicza. Wszystkie osoby korzystające z Sauny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 3. Sauna czynna jest zgodnie z harmonogramem dostępnym w recepcji Pensjonatu W Dolinie Tylicza.
 4. Sauna osiąga temperaturę max. 100°C i jest sauną suchą. Wartość temperatury widoczna jest na termometrze umieszczonym w Saunie.
 5. Z Sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe (zalecane jest zasięgnięcie opinii lekarza), pełnoletnie oraz dzieci powyżej 16 roku życia pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Korzystając z tej formy rekreacji za bezpieczeństwo zdrowotne odpowiada sam użytkownik.
 6. Z Sauny nie mogą korzystać osoby:
  a) z gorączką, z chorobami serca, z nadciśnieniem, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, z intensywnymi chorobami skóry, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, chore na padaczkę (epilepsję) oraz z chorobami tarczycy,
  b) kobiety w ciąży,
  c) osoby u których pobyt w Saunie może spowodować niepożądane skutki.
 7. Zaleca się korzystanie z Sauny w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w przypadku złego samopoczucia.
 8. W razie złego samopoczucia w Saunie należy bezzwłocznie powiadomić personel Pensjonatu W Dolinie Tylicza.
 9. Przed wejściem do Sauny należy wziąć prysznic i dokładnie osuszyć całe ciało. Należy także zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 10. W Saunie należy bezwzględnie siedzieć lub leżeć na osobistym ręczniku kąpielowym, obuwie basenowe należy zostawić przed wejściem do Sauny.
 11. Nie zaleca się pobyt w Saunie dłuższego niż 12 minut.
 12. W Saunie może przebywać jednorazowo max. 5 osób.
 13. W przypadku zauważenia nieprawidłowości działania Sauny (np: niska temperatura) prosimy o kierowanie uwag do personelu Pensjonatu W Dolinie Tylicza, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na Gościa.
 14. Personel Pensjonatu W Dolinie Tylicza ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń Sauny w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z Sauny przez Gościa.
 15. Po zakończeniu pobytu w Saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 16. Po skorzystaniu z Sauny, przed wejściem do strefy basenowej, należy umyć całe ciało pod natryskiem.
 17. Zabrania się:
  a) dotykania i manipulowania urządzeniami grzewczymi,
  b) polewania pieca wodą oraz wszelkiego rodzaju olejkami eterycznymi,
  c) noszenia okularów, soczewek kontaktowych oraz wszelkiego rodzaju biżuterii,
  d) wnoszenia naczyń, butelek z napojami i wszelkich przedmiotów poza ręcznikiem.
 18. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu Sauny wszelką odpowiedzialność ponosi Gość.
 19. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z Sauny, a także z terenu strefy basenowej.
 20. Za skutki zdrowotne z przebywania w Saunie Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.


III. Jacuzzi

 1. Jacuzzi jest częścią Pensjonatu W Dolinie Tylicza, z którego korzystać mogą wyłącznie goście (dalej zwani „Gośćmi”) Pensjonatu W Dolinie Tylicza.
 2. Jacuzzi jest czynne zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w recepcji Pensjonatu W Dolinie Tylicza i obsługiwane jest wyłącznie przez personel Pensjonatu W Dolinie Tylicza.
 3. Obsługa Pensjonatu W Dolinie Tylicza może zamknąć Jacuzzi z uwagi na problemy techniczne.
 4. Goście korzystają z Jacuzzi bezpłatnie.
 5. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Z Jacuzzi nie mogą korzystać Goście:
  a) cierpiący na jakiekolwiek dolegliwości/choroby kardiologiczne, neurologiczne, gastryczne, psychiczne, urologiczne, ginekologiczne, dermatologiczne;
  b) cierpiący na choroby układu krążenia lub/i choroby układu oddechowego,
  c) u których występuje jakakolwiek infekcja wirusowa lub bakteryjna, która może być zaraźliwa dla innych drogą kropelkową lub poprzez płyny/wydzieliny ustrojowe,
  d) którym lekarz zabronił korzystania z Jacuzzi, ciepłych kąpieli lub przebywania w wysokich temperaturach.
 7. Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ma obowiązku sprawdzania stanu zdrowia Gościa korzystającego z Jacuzzi, a w szczególności Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ma obowiązku sprawdzać czy któregokolwiek Gościa, dotyczą wyłączenia określone w ust. 6 lub/i ust.11 niniejszego rozdziału.
 8. Jednocześnie w Jacuzzi może przebywać maksymalnie 6 osób.
 9. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min.
 10. Osobom korzystającym z Jacuzzi zabrania się m. in.:
  a) wchodzenia do Jacuzzi w obuwiu,
  b) skakania do Jacuzzi,
  c) wchodzenia do Jacuzzi w inny sposób niż przy użyciu schodków,
  d) wylewania wody z Jacuzzi,
  e) siadania na brzegu Jacuzzi,
  f) nurkowania w Jacuzzi,
  g) niszczenia Jacuzzi, zaśmiecania i brudzenia Jacuzzi oraz terenu wokół Jacuzzi,
  h) wchodzenia do Jacuzzi wbrew zakazowi lub w czasie wyłączenia Jacuzzi z korzystania przez Gości,
  i) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Jacuzzi,
  j) jedzenia i/lub picia w Jacuzzi,
  k) wnoszenia do Jacuzzi szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i wszelkich innych przedmiotów,
  l) zachowywania się w sposób nieobyczajny lub/i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub/i w sposób utrudniający korzystanie z Jacuzzi przez innych Gości.
  m) korzystania z Jacuzzi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  n) powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z Jacuzzi lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
  o) Użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany,
  p) Wpychania osób do Jacuzzi,
  q) Wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.
  r) Manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,
 11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Z Jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające kąpielówki lub/i kostiumy kąpielowe.
 13. Wejście do Jacuzzi jest możliwe tylko po uprzednim skorzystaniu z prysznica.
 14. Korzystanie z Jacuzzi przez Gości nie jest nadzorowane przez ratowników ani przez Pensjonat W Dolinie Tylicza, więc Goście korzystają z Jacuzzi na własne ryzyko.
 15. Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w Pokoju. Za rzeczy zaginione lub skradzione Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające wykroczenie lub przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte ze Strefy Basenowej przez Właściciela Pensjonat W Dolinie Tylicza lub jego personel.
 17. Osoby niszczące lub uszkadzające Jacuzzi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody.
 18. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła jacuzzi będzie obciążona kosztami wymiany wody. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 19. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Jacuzzi należy zgłaszać Właścicielowi Pensjonat W Dolinie Tylicza lub jego personelowi.


Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu w Strefie Basenowej oraz na stronie internetowe Pensjonat W Dolinie Tylicza.

UWAGA! DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z JACUZZI ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM
W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.