Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej: „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Jerzy Karakuła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „e-Turystyka” z siedzibą w Tyliczu, przy ul. Pułaskiego 15 D, zwany dalej „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy pobytu
  w Pensjonacie W Dolinie Tylicza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, danych wyłącznie w celu i zakresie, w jakim jest to niezbędne w wyżej opisanym celu.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do właściwych podmiotów,
  w zależności od konieczności, wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania obowiązujących danych niemożliwa jest realizacja celu, w jakim zostają podane, w tym realizacja pobytu w Pensjonacie W Dolinie Tylicza
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, na zasadach określonych
   w RODO,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.